ქართული | English | Русский

Search

  

 

 

 

 

 შემოგვიერთდით - პირობები

დამტკიცებულია

სსტ კავშირის გამგეობის 02.12.2009  წლის

4 დადგენილებით

 

-         კავშირის წევრები შეიძლება იყვნენ იურიდიული ან კერძო პირები, რომლებიც სამეწარმეო საქმიანობას ეწევიან საქართველოს ტერიტორიაზე კაბელური ტელექსელების შექმნით, მათი ექსპლუატაციით, სატელევიზიო სარეკლამო სააგენტოები, ტელეკომპანიები. მათი კავშირის წევრობა დასტურდება მოწმობით.

-         კავშირის კოლექტიური წევრები შეიძლება იყვნენ სხვა ნებისმიერი დაწესებულებები, ორგანიზაციები ან პირები, რომლებიც აღიარებენ კავშირის წესდებით გათვალისწინებულ პრინციპებს და რომელთა შენატანი კავშირში გამოიხატება მატერიალური, ორგანიზაციული ან ინტელექტუალური მხარდაჭერით.

-         უცხოური კომპანიები და პირები და მოქალაქეების არ მქონე პირები ისევე შეიძლება გახდნენ კავშირის წევრები თუ აღიარებენ კავშირის წესდებას და ხელს შეუწყობენ კავშირის საქმიანობას.

-         გადაწყვეტილებას კავშირის წევრად მიღებაზე იღებს გამგეობა წერილობითი განცხადების და კავშირის ერთი წევრის მაინც სარეკომენდაციო ბარათის საფუძველზე.

-         კავშირის წევრობის მსურველი იხდის ერთჯერად შენატანს 200 ლარის ოდენობით.

 

 

 

 

© Copyrights 2016